Google Translate

Skolforskning

Ulrika_CatrineDagens svenska skola har fått en hel del kritik under de senaste åren, både när det gäller kunskaper och hur elevers lärandemiljö ser ut. Den negativa synen på skolan baseras på nationella och internationella undersökningar.

Vi vill i detta forskningsprojekt utmana den ofta förkommande fokuseringen på undersökningar av problem och brister i verksamheter genom att studera det som fungerar bra. Det finns omfattande pedagogisk forskning som belyser problem i skolan, vilket innebär att betydelsefulla erfarenheter är ett underbeforskat område.

Internationella och nationella mätningar av skolan kan fungera som nulägesbeskrivning, men det är inte den enda rösten som bör och ska höras i skolforskning. Den personal och de elever som vistas i skolan samt elevers föräldrar är också röster som ska visa vägen för framtidens skola. Det vuxna perspektivet har länge dominerat forskning om skolans verksamhet, även om barns och elevers perspektiv förekommer allt mer. På senare år har forskning visat på nyttan av att både vuxna och elever kommer till tals.

Syfte
Syftet med detta forskningsprojekt är att studera och skapa förståelse för betydelsefulla erfarenheter som lärare, skolledare och andra vuxna i skolan samt elever och föräldrar har gjort genom olika möten i skolmiljöer.

Forskningsfrågor
Vilka erfarenheter har lärare, skolledare och andra vuxna i skolan samt elever och föräldrar av betydelsefulla möten i skolan? Vad kännetecknar dessa erfarenheter? Vilka skillnader och likheter framträder mellan olika personers erfarenheter? Vilken bild av skolan som organisation visar dessa erfarenheter på?

Metod
Catherina Ronsten, Betydelsefulla Möten 2act, ansvarar för att göra en rikstäckande kampanj där  lärare, skolledare och andra vuxna i skolan samt elever och föräldrar inbjuds att lämna in sina skriftliga berättelser om betydelsefulla möten i skolan via företagets hemsida. Forskarna kommer att använda sig av en livsvärldsfenomenologisk analysmetod, som syftar till att skapa förståelse för deltagarnas erfarenheter som visar sig i berättelserna. Genom att söka efter likheter och skillnader i de insamlade berättelserna resulterar analysen i en tematisk beskrivning av innehållet i materialet.

Resultatet av forskningen kommer att presenteras och publiceras i forskningsartiklar i nationella och internationella pedagogiska och hälsovetenskapliga tidskrifter. För att kunna nå ut med och presentera forskningsresultaten till en bredare publik planerar deltagarna i projektet att åka på nationella och internationella forskningskonferenser.

Kunskapsvinster
Forskningsstudien avser att generera kunskapsvinster teoretiskt och praktiskt vad gäller skolan som en plats för betydelsefulla möten. Ambitionen är att genom forskningen skapa kunskap kring betydelsefulla möten i skolan: deras innebörd och innehåll. Detta för att ge personal i skolan och beslutsfattare på lokal och nationell nivå, en bättre förståelse för vad lärare, skolledare och andra vuxna i skolan samt elever och föräldrar värdesätter i mötet med skolan – framgångsfaktorer inom skolverksamhet. Dessa kunskaper kan sedan användas för att förbättra relationerna mellan de personer som vistas eller kommer i kontakt med skolan som i längden förväntas leda till bättre måluppfyllelse och trivsel för elever.

Varför är det viktigt att forska på det som fungerar?

Ulrika-Bergmark

”Det finns redan mycket forskning som belyser problem och hur vi kan lösa dem och därför känns det angeläget att forska om sådant som fungerar i skolan – som betydelsefulla möten. Det finns forskning om relationernas betydelse i skolan, vilket är ett område där betydelsefulla möten ingår. Det som inte forskats kring i lika stor utsträckning är just möten som har gjort skillnad. Det kan handla om ett kort möte i skolan som bidragit till positiva förändringar för människor. Ett möte betydelsefullt möte kan påverka både nuet och framtiden för den som upplever det”, säger Ulrika Bergmark som är lektor pedagogik vid Luleå tekniska universitet.

Kostenius Catrine
”Både vår egen och andras forskning har visat på relationernas betydelse för vår hälsa och vårt lärande. Vi vill därför ge röst åt de som finns i skolan om dagarna och de som har kontakt med skolan – elever, föräldrar, lärare och andra personalgrupper – för att höra om deras erfarenheter av betydelsefulla möten. När vi lyssnar på de goda exempel som finns får vi kunskap om vad som fungerar bra så vi kan förstärka detta i hälsofrämjande arbete i skolan”, säger Catrine Kostenius, biträdande professor i Hälsovetenskap.

 

 

Här kan du läsa mer om insamlingen
Här kan du ladda ned spridningsmaterial så att din skola kan vara med!
Här kan du läsa om forskningen och forskarna som är knutna till projektet
Här kan du berätta om ett eller flera betydelsefulla möten – formulär att fylla i och skicka in.
Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar med insamlingen och forskningen
Här kan du läsa Pressmeddelande_bmiskolan_2014 från starten av insamlingenPrenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →Betydelsefulla möten – våra älskade djur!

Har du ett eller flera betydelsefulla möten med djur som du vill berätta om? Just nu samlar vi på berättelser till vår nästa bok. Vill du vara med? Berätta här!

Betydelsefulla Möten Magasin →


Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →


Betydelsefulla möten – våra älskade djur!

    Har du ett eller flera betydelsefulla möten med djur som du vill berätta om? Just nu samlar vi på berättelser till vår nästa bok. Vill du vara med? Berätta här!

    Gör det här →För vem är du betydelsefull?