Google Translate

Vårdforskning

vårdbok_omslagHär hittar nedan hittar du en sammanfattning av tre studier baserade på berättelser om betydelsefulla möten inom svensk hälso- och sjukvård.

Extra intresserad?
Här kan du läsa en rapport baserad på forsknings- och utvecklingsprojektets mål, syfte och tillvägagångsätt.

Här kan du läsa en artikel med forskarna publicerad i Betydelsefulla Möten Magasin Vårdtemanr.

Pressmeddelande Nu kommer boken Betydelsefulla möten i vården – Du kan göra skillnad, februari 2016, läs pressmeddelandet här.


Sammanfattning

Inom dagens hälso- och sjukvård och vård och omsorg finns ofta en strävan att öka effektiviteten, sänka kostnaderna och att utföra vården på ett rationellt sätt. Något som kan komma i konflikt med hälso- och sjukvårdslagens grundläggande krav på god vård (i kommunal vård och omsorg även Socialtjänstlagen och Lagen om särskilt stöd).

God vård är enligt lagen att tillgodose att vårdtagaren aktivt deltar i vårdsituationen vad gäller beslut som rör det egna hälsotillståndet. Om god vård skall kunna uppnås i denna mening måste det finnas tid och möjlighet för vårdgivare att skapa en vårdrelation och ett bra vårdmöte med vårdtagaren.

Obalans
I dagens hälso- och sjukvårdsystem finns en obalans mellan vad patienter förväntar sig av vårdgivares vård och deras uppfattning om den vård de får. Det är av intresse både för alla som kommer i kontakt med vården och arbetar i den att aktivt reflektera över och studera hur vi som arbetar i vården kan bidra till att minska den obalans som råder. I denna del kommer jag att ge svar på några frågor som kan ha avgörande betydelse för att skapa positiva och betydelsefulla vårdmöten.
• På vilket sätt är det möjligt att minska den bristande överensstäm¬melsen av den vård som ges?
• På vilket sätt kan vårdens möten bli mindre ytliga och mer samstämmiga med vårdtagarens förväntningar så att vårdtagarnas hälsa och välbefinnande främjas?
• Är det så att vårdgivarnas förmåga inte räcker till för att motsvara vårdtagarnas önskningar och behov av ett bra bemötande i vården?

Att denna bristande överensstämmelse finns visar bland annat antalet anmälningar till nämnden som rör vårdarnas bemötande. Det finns flera studier och statistik som visar att vårdtagare och anhöriga upplever dåligt bemötande, men det saknas empiriska studier om vad som konstituerar upplevelser av gott bemötande eller betydelsefulla möten inom hälso- och sjukvård.

De vetenskapliga studier som redovisas i den här boken består av tre delstudier där vi forskare genomfört tre olika vetenskapliga analyser baserade på skrivna berättelser om betydelsefulla möten som vårdtagare, anhöriga och vårdgivare berättat om. Sammantaget har vi studerat 124 berättelser om betydelsefulla möten i den svensk hälso- och sjukvård skrivna av vårdtagare, anhöriga och vårdgivare.
Vår ambition har varit att belysa den kunskap som finns kring vårdmötets innebörd och innehåll. Detta för att ge vårdgivare ett gott underlag att öka förståelsen av vårdmötets betydelse i dagens omvårdnadsarbete.

 

VETENSKAPLIG ARTIKEL Nr 1

Vardforskarna_IS
International Scholarly Research Network, ISRN Nursing, Volume 2012,
Article ID 320145, 9 pages doi:10.5402/2012/320145 Open Access

Patients’ and Caregivers’ Attributes in a Meaningful Care
Encounter: Similarities and Notable Differences

Sammanfattning
Syftet med de studier som vi genomfört har varit att tydliggöra och beskriva egenskaper som förknippas med betydelsefulla möten i den svenska hälso- och sjukvården och notera skillnader och likheter mellan de attribut som identifierats av de två grupperna, vårdtagare och vårdgivare. Studien bygger på vårdtagare och vårdgivares skriftliga berättelser och är forskning med en kvalitativ deskriptiv ansats. Analysen genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys.

Baserat på patienternas berättelser framkom attribut associerade med betydelsefulla möten i fyra kategorier: den godhjärtade vårdgivare, tankeväckande/eftertänksamma vårdgivaren, den ömsesidigt orienterade vårdgivaren och hjälpsamma vårdgivaren. Baserat på vårdares berättelser kategoriseras attributen som att: vara mänsklig, vårda med fysisk kontakt, kommunikation (delaktighet) – omsorg genom ömsesidighet, humor med glädje och skratt i vården.

Resultaten visar att det finns både likheter och skillnader i patienters och vårdares uppfattningar om attributen för ett betydelsefullt möte. Med ökad kunskap om de attribut som är förknippade med betydelsefulla möten blir det möjligt för vårdare att individualisera vården för patienter och gör det lättare att hjälpa och stödja patienterna med vad de mest behöver stöd i.

Här kan du läsa hela artikeln i International Scholarly Research Network, ISRN Nursing

VETENSKAPLIG ARTIKEL Nr 2

Vardforskarna_LKG
Lena-Karin Gustafsson, Snellman, I och Gustafsson, C (2012); Scandinavian Journal of Caring Sciences

Det betydelsefulla mötet: Patienters och anhörigas berättelser om deras erfarenheter av betydelsefulla möten i Svensk hälso- och sjukvård

Sammanfattning
Den här studien fokuserar det betydelsefulla motet från patienters och anhörigas perspektiv. Att identifiera de betydelsefulla mötenas attribut är viktigt för att få en fördjupad förståelse för vårdande och för att utvidga och utveckla tidigare kunskap om vårdande relationer. Vårdvetenskaplig teori om den vårdande relationen fungerade som ett avstamp för studien där syftet var att belysa det betydelsefulla mötet berättat av patienter och anhöriga. En kvalitativ explorativ design med en hermeneutisk narrativ ansats användes för att analysera och tolka de skrivna berättelserna. Analysens faser var: Naïve tolkning, struktur analys på två olika nivåer a) analys av den narrativa strukturen (berättelsens struktur) b) analys av djup struktur genom metaforer och slutligen c) en dialektisk tolkning.

Det betydelsefulla mötet kan ses som ett komplext fenomen med olika attribut. I berättelserna visade sig innebörden i det betydelsefulla mötet som delande, en närande medmänsklighet, gemensamt ansvar och att komma nära varandra vilket upplevdes som trygghet och värme som i förlängningen givit livsförändrande erfarenheter, helande kraft samt förlösande insikt. Denna fördjupade förståelse av det betydelsefulla mötet kan möjliggöra planering av professionell vård baserat på vårdvetenskap som fokuserar patientens och anhörigas erfarenheter.

Här kan du läsa hela artikeln publicerad i International Scholarly Research Network, ISRN Nursing

VETENSKAPLIG ARTIKEL Nr 3

Vardforskarna_CG
Christine Gustafsson, Gustafsson, L-K och Snellman, I. One line Issues in Nursing

Trust leads to empowerment:
-the meaning of meaningful encounters in Swedish health care, -patients’, relatives’ and health care staffs’ narratives

Tillit leder till hopp
Syftet med studien ”Tillit leder till hopp” har varit att belysa innebörden i betydelsefulla möten i vården som bidragit till en positiv skillnad i vården. Att helt enkelt studera ”det andra sidan av myntet”, vårdtagare och anhörigas goda möten och betydelsefulla möten. En aspekt av bemötande som dock är betydligt mindre beforskad, men som vi, å andra sidan, kan lära oss mycket av. Berättelserna i kapitel ”Tillit leder till hopp” har analyserades med en fenomenologisk hermeneutisk forskningsmetod.

Katten på råttan, råttan på repet…
Resultatet visar att betydelsefulla möten har innebörden tacksamhet, vilken sin tur bidrar till ökat förtroende och tillit, något som i sin tur möjliggör ett fördjupat samarbete och även ökat mod i svåra situationer. Detta kan i sin tur resultera i större delaktighet i själva vårdsituationen, något som kan bidra till ett större välbefinnande, ökad förståelse och livsförändrande insikter som följd. Det är ofta möten som har bidragit till fördjupade insikter och ökad förståelse, för den som berättar, men även på ett positivt sätt påverkat personen som berättar, samt även i vissa delar på ett positivt sätt påverkat hela familjers liv och/eller yrkesliv. Något som även bidrar till en ökad känsla av ”empowerment” eller så kallad ”ökad egenmakt”.

Med ökad förståelse och medvetenhet om vikten och kraften i betydelsefulla möten ges vårdare möjlighet att förbättra sina professionella handlingar och beteenden som kan bidra till möten som gör stor skillnad för de personer som vårdas. Detta genom ökad tillit och förtroende i dialogen mellan vårdgivare och vårdtagare.
Våra studier visar dock att det framstår som i stort sett omöjligt att ”göra” möten betydelsefulla eftersom upplevelsen av om det är betydelsefullt eller inte kan vara mycket komplex. Ett möte som har alla ”ingredienser” för att vara betydelsefullt kanske inte upplevs som sådant av vårdtagare/anhöriga. Detta eftersom personen kanske inte är mottaglig eller helt enkelt inte har behov av den form av möte som erbjuds.

Vårdgivaren har överordnat ansvar

Vi vill här vara tydliga med att det alltid är vårdaren som har ett överordnat ansvar att skapa de bästa förutsättningarna för att den som vårdas ska uppleva mötet som betydelsefullt. Hälso- och sjukvårds personal har alltid ett professionellt ansvar att vara öppna, mottagliga och att samla in upplevelser och erfarenheter som ger dem skäl att reflektera praxis. Detta för att kontinuerligt aktivt reflektera, lära och utveckla och förbättra sitt professionella arbete, något som i sin tur kan innebära att vårdgivare mer medvetet kan arbeta för att ge vårdtagare och anhöriga förutsättningar för ökad upplevelse av betydelsefulla möten.

Utveckla vården att bli ännu bättre

Att uppmärksamma betydelsefulla möten inom hälso- och sjukvård innebär ökad kunskap och möjligheter att svara mot vårdtagare och anhörigas behov och förväntningar. Genom att studera ”den andra sidan myntet”, det goda mötet, som typ av här har berättats som betydelsefulla får vi kunskap om det som fungerar vilket är viktig kunskap för att vi i vår profession skall kunna utveckla vården att bli ännu bättre. Denna kunskap får tyvärr mindre alltför lite uppmärksamhet när vi vanligtvis diskuterar dagens sjukvård, som i många avseenden är mycket god, vilket varit mycket framträdande i de berättelser som utgjorde data i föreliggande studie.

För att läsa hela artikeln publicerad i One line Issues in Nursing behöver du registera dig på deras hemsida.Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →Berätta själv!

Har du varit med om ett betydelsefullt möte som du vill berätta om? Berätta här!

Gör det här →Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →


Betydelsefulla möten – våra älskade djur!

    Har du ett eller flera betydelsefulla möten med djur som du vill berätta om? Just nu samlar vi på berättelser till vår nästa bok. Vill du vara med? Berätta här!

    Gör det här →För vem är du betydelsefull?