Google Translate

Forskning

Under de senaste åren har Betydelsefulla Möten arbetat tillsammans med forskare inom området bemötande och betydelsen av betydelsefulla möten.

Här nedan presenteras några av de forskningsprojekt som där Betydelsefulla Möten har haft möjlighet att bidra med kunskap och underlag till forskningen.

vårdomslag_liten
Betydelsefulla möten i vården – Du kan göra skillnad
Boken Betydelsefulla möten i vården – Du kan göra skillnad har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. I projektet valde tre forskare vid Akademien för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården. Detta eftersom det finns mycket kunskap och lärdom att hämta från betydelsefulla möten i vården och det som uppfattats som bra bemötande. God vård uppmärksammas allt för lite i jämförelse med det som är dåligt och misslyckanden inom vården.

Vårdaren har sig själv – sin personlighet – ‘jaget’ som verktyg. När man använder sig själv som verktyg är det viktigt att för egen del reflektera över mötets betydelse och hur man som vårdare kan bidra till att skapa möten baserade på tillit och trygghet.

CHRISTINE GUSTAFSSON, Medicine dr. och leg. sjuksköterska

Möten i vården kan ses som en del av det som benämns patientsäkerhet. Dåliga möten eller dåligt bemötande kan då jämställas med bristande patientsäkerhet och innebära lika mycket risker som felbehandling, felmedicinering eller att fel kroppsdel opereras. En bristande tillit som resultat av ett mindre bra möte eller kanske dåligt bemötande kan medföra att patienten och/eller anhöriga inte följer vårdares ordinationer, instruktioner eller rekommendationer. Ett gott och kanske ett betydelsefullt möte med vårdare kan däremot betyda att patienten upplever tillit och därmed följer ordinationer, instruktioner och rekommendationer. Att skapa bästa möjliga förutsättningar för betydelsefulla möten inom vården bidrar därmed till ökad patientsäkerhet.
Läs mer om boken här
Beställ ditt ex. av boken via BM webbshop

vardefullt_webb1Värdefullt lärande – den goda cirkeln
Lärarens vardag är tillsammans med eleverna. Kunskap är nyckeln. Motivation och inspiration dess bärare. Men hur gör man för att lyckas nå fram? Att möta eleverna och hitta en plats där lärande sker. Med hjälp av pedagoger, elever och en forskare har vi i Värdefullt lärande möjlighet att ta del av få en djupare förståelse för den pedagogiska praktiken. Här har 23 pedagoger valt att lyfta fram positiva erfarenheter inom förskola och skola, så att läsarna skall inspireras till att utveckla sin egen praktik. Varje pedagog ger sin bild, sin reflektion, över hur lärande kan utvecklas och fördjupas.

Med boken Värdefullt lärande – Den goda cirkeln vill vi visa på samspelet mellan praktik och teori, samt att pedagogisk vardag och pedagogisk forskning utvecklas ömsesidigt i ett nära samarbete.

Bakgrunden till bokens tillkomst är att pedagoger och barn skrivit en bok tillsammans inom Hortlax skolområde. Boken handlar om värdefulla berättelser från förskolans och skolans verksamhet. Forskaren Ulrika Bergmark, fil dr vid Luleå tekniska universitet och Piteå kommun har varit den sammanhållande länken och bokens redaktör.

Forskning har visat att etiska aspekter av lärande och undervisning ofta är outtalade i förskola och skola. En tyst kunskap som sällan får utrymme att ställas under strålkastarljusets sken. Väljer vi att lära av varandra och fokusera på styrkor och det som fungerar i en pedagogisk vardag påverkas vi positivt av det.

ULRIKA BERGMARK, Biträdande professor, utbildningsledare, Luleå tekniska universitet

Hur kan du främja elevers lärande och utveckling till goda medmänniskor?
Hur kan du göra det i din pedagogiska vardag, med alla dess krav på mätbara resultat?

I boken får du en rad nycklar som visar på hur ett etiskt förhållningssätt kan prägla din förskola eller skola så att ett värdefullt lärande uppstår. På så sätt kan den goda cirkeln skapas, som gör att människor växer och lär. När den goda cirkeln snurrar av sig själv sprids erfarenheterna av den som ringar på vattnet. Boken lyfter fram värdefulla berättelser från pedagogisk praktik.
Läs mer om boken här
Beställ ditt ex. av boken via BM webbshop

Betydelsefulla möten i förskolan, studie 1, Lärarexamen
Syftet med Englund och Engströms examensarbete Betydelsefulla möten i förskolan var att undersöka vilken typ av möten i förskolan som av pedagoger anses betydelsefulla för barns utveckling, den egna utvecklingen samt utveckling av förskolans verksamhet.
Del av Englund och Engströms slutsats:

Många pedagoger pratade om att det var och är viktigt att utgå från barnen. De ville veta och förstå barnens tankar, känslor, intressen samt barnens behov. Pedagogerna pratade också om att tiden var en viktig faktor och att man inte ska stressa barnen i deras process. Pedagogerna menar också att de intressen och behov de barnen har genomsyrar verksamheten. En annan gemensam faktor som pedagogerna tar upp i detta tema är att man måste komma ihåg att alla barn är olika och har olika behov, detta gör att man måste reflektera över hur man bemöter barnen då man måste möta barnen olika i vissa situationer. Några andra egenskaper som pedagogerna tar upp som viktiga är att vara lyhörd för vad barnen säger och gör.

SANNA ENGLUND & MOA ENGSTRÖM, Lärarexamen, grundnivå, Lärarexamen, 210 hp 2014
Läs och ladda ned PDF-fil på studien här

Betydelsefulla möten i förskolan, studie 2, Förskolelärarprogrammet
I Viklunds studie beskriver hon att betydelsefulla möten kan kännetecknas av uppskattning, god gemenskap och engagerade pedagoger. De konsekvenser som ett betydelsefullt möte har inneburit för pedagogerna är att de känt stolthet, bekräftelse och uppskattning. Konsekvenserna av de betydelsefulla
mötena för barnen har varit att de gett olika typer av lärande, men även lycka och glädje över det betydelsefulla mötet. Viklund beskriver vilka förutsättningar som bidrar till att betydelsefulla möten i förskolan kan skapas och det är i goda sällskap och lugna miljöer.

Om man som pedagog är trygg och säker i sin roll kan man lättare frambringa lugna miljöer där barnen trivs. I säkra och trivsamma miljöer är det lättare att åstadkomma en god samvaro och finns det en god samhörighet är det goda förutsättningar för de betydelsefulla mötena att skapas.

ERIKA VIKLUND, Förskolelärarprogrammet

Enligt Lpfö (98/10) skall förskolan erbjuda en trygg miljö för det enskilda barnet, men även för hela barngruppen. Det bör vara möjligt att skapa betydelsefulla möten i förskolan, men det är inte alltid självklart och naturligt. Studien visar att om pedagogerna har större fokus och lägger större vikt på gemenskap kan det bidra till fler betydelsefulla möten i förskolan. Gemenskap är något som alltid sker i möten mellan människor och många möten sker på förskolan. Det är därför viktigt att pedagoger är medvetna om detta och arbetar efter att gemenskapen ska fungera på bästa sätt.
ERIKA VIKLUND, Förskolelärarprogrammet 2012
Läs och ladda ned PDF-fil på studien här

Intresserad?
Forskar du inom entreprenörskap, idrott eller allmänt om relationer, fördomar, gruppdynamik mm. Hör gärna av dig till oss, vi har över 4000 berättelser med betydelsefulla möten i vår bank och vil gärna bidra till ytterligare forskning inom området människor och utveckling.Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →Berätta själv!

Har du varit med om ett betydelsefullt möte som du vill berätta om? Berätta här!

Gör det här →Prenumerera på vårt nyhetsbrevNy vårdbok! Du kan göra skillnad

Ny vårdbok! Lärorikt om bemötande i vården. Boken "Du kan göra skillnad" har sin grund i forskningsprojektet Betydelsefulla möten i vården. Tre forskare har i sin forskning valt att fokusera på det positiva perspektivet av bemötande i vården.

Vad är det som gör skillnad? Läs och lär →


Betydelsefulla möten – våra älskade djur!

    Har du ett eller flera betydelsefulla möten med djur som du vill berätta om? Just nu samlar vi på berättelser till vår nästa bok. Vill du vara med? Berätta här!

    Gör det här →För vem är du betydelsefull?